Absolicon genomför företrädesemission

Absolicon Solar Concentrator AB (publ), noterat på AktieTorget, meddelar att Bolagets styrelse idag, med stöd i bemyndigandet från årsstämman den 7 mars 2017, har beslutat att genomföra en nyemission av högst 238 125 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Huvudsakliga villkor för företrädesemissionen 2017

* För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt.

* Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en aktie.

* Teckningskurs 130 kronor per aktie.

* Teckningsperiod pågår från och med den 27 mars till den 10 april 2017

* Emissionen omfattar högst 238 125 nya aktier, och kan vid full teckning inbringa ca 31 Mkr före emissionskostnader.

*Avstämningsdag för företrädesemissionen är den 23 mars 2017

* Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 21 mars 2017. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 22 mars 2017.

* Handel med teckningsrätter pågår från och med den 27 mars till den 6 april 2017.

* Handel med BTA äger rum från och med den 27 mars 2017 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker.

* Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång.

* Datum för investerarträffar kommer att offentliggöras på Bolagets hemsida: www.absolicon.se.

Motiv för emissionen

Emissionslikviden skall användas för att uppföra en produktionslina för den nya solfångaren T160 i Härnösand, ett långsiktigt försäljningsarbete, samt för projekt syftande till att ytterligare höja verkningsgraden hos produkterna och sänka produktionskostnaderna.

Prospekt

Prospekt och anmälningssedlar för teckning utan företräde kommer att finnas tillgängliga senast dagen före första teckningsdag på www.absolicon.se, www.eminova.se samt på www.aktietorget.se.

Se >> Finansiell information

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med föreliggande emission.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joakim Byström, verkställande direktör.
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 070-2976130

 

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 mars 2017.

 

Publicerad 2017-03-16

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Absolicon builds Europe's largest solar thermal field for district heating with small concentrated parabolic troughs

The Swedish Energy Agency has granted € 800 000 in co-financing to Absolicon's demonstration plant for large-scale...

Läs vidare...