Företrädesemission om 9 MSEK öppnar nya marknader för Absolicons produktionslinor

Absolicons styrelse har beslutat om en företrädesemission om ca 9 MSEK i syfte att utöka försäljning- och marknadsföringskapacitet för att öppna fler länder.
För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. 12 tecknings¬rätter ger rätt att köpa en (1) ny aktie till teckningskursen 80 kr. Företrädesemissionen täcks i dess helhet av teckningsförbindelser från Bolagets huvudägare.
Teckningsperioden löper från och med den 14 juni 2019 till och med den 5 juli 2019.

>> Digital teckning utan teckningsrätter med BankID

>> Teckninganmälan för teckning utan teckningsrätter för utskrift (PDF)

>> Memorandum företrädesemission 14 juni 2019 till och med den 5 juli 2019 (PDF)

Bakgrund

Absolicon börsnoterades 2016 och har sedan dess utvecklats snabbt.
Under de senaste 12 månaderna har Absolicon fått den första produktionslinan för Absolicons koncentrerande solfångare slutgodkänd i Kina och även byggt färdigt en produktionslina i Sverige. Solfångaren T160 har fått certifieringen Solar Keymark. Företaget Industrial Solar har förvärvats och delats ut till aktieägarna. Bolaget Saravanos Solar++ AB har förvärvats till 50% och Solar++ tagit en strategisk ordet om 5 MSEK på en industriell indunstare. Absolicon har påbörjat arbete med teindustrin i Kenya.
Genom vår materialsatsning blir Absolicon huvudleverantör av solfångarkomponenter till produktionslinorna, där flera kommer att vara patentskyddade och unika för Absolicon.

>> Läs mer i Absolicons magasin 2019 som släpptes 3 juni

Starkt kunderbjudande

En produktionslina från Absolicon kostar 40 miljoner kronor. Utöver den kompletta robotiserade produktionsutrustningen och en licens på att tillverka solfångarna får kunden även Absolicons samlade kunskap om hur solenergi kan förändra energiförsörjningen i en region från fossila bränslen till solenergi. Kunden får ett komplett erbjudande:

Världens enda paraboliska solfångare med Solar Keymark-certifiering
Världens högsta uppmätta optiska verkningsgrad (76%) för ett litet paraboliskt tråg
Produktionslina som kan producera 100 000 m2 solfångare per år
Säker tillgång på patenterade komponenter och insatsvaror av hög kvalité

Absolicons erfarenhet är att Bolaget i varje fokusland snabbt finner bra partners som är intresserade av att förvärva en produktionslina.

Samarbetsavtal med teknikkonsultföretaget Sweco.

Absolicon har en strategi att söka samarbete med multinationella bolag. Ett samarbetsavtal har tecknats med teknikkonsultbolaget Sweco som har ca 16 000 anställda globalt.
Avtalet beskriver hur bolagen skall arbeta tillsammans för att utvärdera solvärme i teindustrin i Rwanda och i fjärrvärmenät i Östeuropa.

Absolicon och Uniper undersöker ett potentiellt partnerskap

Absolicon och Uniper undersöker ett potentiellt partnerskap i samband med leverans av solfångare baserade på tekniken med paraboliska tråg. Absolicon skulle i detta partnerskap samarbeta med Uniper för att utveckla lösningar för förnybar energi för industrikunder baserade på solteknologi.
Uniper är en av Europas största energiproducenter och Absolicon ett av de ledande företagen inom solvärmeteknik.
Inledande samarbete kommer att innebära gemensam utveckling av affärsmöjligheter och innovativa leveransmodeller. Andra halvåret 2019 kommer beslut att fattas om partnerskapet skall formaliseras eller inte.

Genomförande av satsningen på att öppna nya marknader

Absolicons erbjudande tas emot mycket väl i Bolagets fokusländer och hos de multinationella företag som Absolicon får kontakt med. Bolaget har flera processer som med stor sannolikhet kommer att leda till försäljning av produktionslinor.
Försäljningsprocesserna kan vara långa eftersom den potentiella köparen först vill försäkra sig om stora regionala kunder som vill köpa solfångare. Det är därför en fördel om Absolicon kan arbeta parallellt på ännu fler marknader. Följande aktiviteter planeras:

Rekrytering av fler säljare och fler konsulter med uppgift att öppna fler marknader
Växla upp metoder vi har utarbetat för att hitta potentiella kunder till större volym.
Distribuera små kortfilmer om solvärme och solånga till olika industrisegment.
Introducera verktyget ”Field simulator” till potentiella partners och kunder.

Det finns många marknader kvar att bearbeta och många industrisegment med skriande behov av solvärme.

Värdehöjande effekt av företrädesemissionen
Styrelsens uppfattning är att kapitaltillskottet kortsiktigt kommer blir värdehöjande genom att Absolicon startar processer i fler länder med köpare som planerar för produktionslinor. I ett treårsperspektiv kommer Absolicon sälja betydligt fler produktionslinor tack vare satsningen jämfört med planerad verksamhet.
En bredare marknadskontakt och kunskap om solvärmeintegration i fler industrisegment är även positivt för bolagsvärdet ifall Absolicon skulle få ett uppköpserbjudande.

Marknadsföring av företrädesemissionen och strategi för ägarspridning
Den nya satsningen beskrivs i Absolicons magasin som distribueras i drygt 50 000 exemplar med juninumret av Aktiespararen. Bolagets senaste emission tecknades till 312% med drygt 2% i emissionskostnader.
Absolicon har idag 3000 ägare. Styrelsen och huvudägarna har en strategisk ambition att kontinuerligt sprida ägandet för upprätthållande av livaktig aktiehandel och kontinuerligt ökande kunskaper hos allmänheten om Absolicons verksamhet och utveckling.

Emissionsvillkor

I kraft av stämmans bemyndigande har Absolicons styrelse beslutat om företrädesemission.
För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. 12 tecknings¬rätter ger rätt att köpa en (1) ny aktie till teckningskursen 80 kr. Teckningsperioden löper från den 14 juni 2019 till och med den 5 juli 2019.
Avstämningsdagen infaller den 12 juni 2019. Sista dag för handel med aktien inklusive teckningsrätter är den 10 juni 2019. Första dagen för handel exklusive rätter är den 11 juni 2019.
Företrädesemission omfattar högst 115 191 aktier, varvid antalet aktier ökar från 1 382 300 till 1 497 491. Aktiekapitalet ökar vid full teckning med 115 191 kr till 1 497 491 kr.
Handel i teckningsrätter kommer att på från och med den 14 juni 2019 till och med den 3 juli 2019.
Handel i BTA (Betalda Tecknade Aktier) pågår från och med den 14 juni 2019 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket, meddelande om sista handelsdag meddelas i god tid innan sista handelsdag.
Företrädesemissionen garanteras till 100% av två av Absolicons huvudägare: Joakim Byström genom sitt bolag Eniara AB och PO NORD som vardera har lämnat teckningsförbindelser motsvarande 2/3 respektive 1/3 av emissionsbeloppet.
Garanterna erhåller en ersättning om 1,5 procent av det belopp av teckningsförbindelsen som överstiger det belopp som de kan teckna i kraft av egna teckningsrätter.

Övertilldelning

I händelse av överteckning kan styrelsen besluta att emittera ytterligare högst 6 400 aktier till samma kurs och med avsteg från företrädesrätten, att tilldelas i första hand de som utnyttjat teckningsrätter och tecknat för ett högre antal, i proportion till tidigare ägande, och i andra hand till de som tecknat utan företräde. Tilldelning kan komma att avgöras genom lottning och utformas för att öka antalet ägare i bolaget.
Utfästelse om ytterligare tilldelning
Skulle såväl företrädesemissionen som övertilldelningsemissionen övertecknas har huvudägaren Joakim Byström, genom sitt bolag Eniara AB, meddelat styrelsen sin avsikt att avyttra högst 6 400 sedan tidigare innehavda aktier, till samma teckningskurs som i nyemissionen, att fördelas i poster om lägst 40 aktier till nytillkommande tecknare. Utfästelsen sker i syfte att utöka antalet aktieägare i Absolicon.

Absolicon presenterar erbjudandet på

Stockholm: Aktiespararnas Småbolagsdag den 3 juni 2019 kl. 12:40
Härnösand 18 juni med visning av produktionslinan kl. 18:00
Stockholm 25 juni på Klimatkväll på IVA kl. 19:00
Härnösand 30 juni på Absolicondagen kl. 13:00

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Absolicon builds Europe's largest solar thermal field for district heating with small concentrated parabolic troughs

The Swedish Energy Agency has granted € 800 000 in co-financing to Absolicon's demonstration plant for large-scale...

Läs vidare...