Företrädesemission 2020

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare.

Tre ramavtal har tecknats för leverans av produktionslinor; till Sydafrika, Kenya respektive Cypern. Varje produktionslina har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut. Absolicon kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

• Teckningsanmälan 2020: 19 februari-12 mars. Emissionen avslutad.

Prospekt

Tilläggsprospekt gällande pilotinstallation avsaltningsanläggning SWCC

Övriga dokument

• Absoliconmagasinet 2020

• Bokslutskommunike 2019: sidan 19-23 (resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys och revisorns granskningsrapport)

Årsredovisning 2018: sidan 11-29 (förändringar i eget kapital, resultatdisposition, resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, noter samt revisionsberättelse. Flerårsöversikten på sid 11 ingår ej)

Årsredovisning 2017: sidan 11-28 (resultatdisposition, resultat- och balansräkning, förändringar i eget kapital, kassaflödesanalys, noter samt revisionsberättelse. Flerårsöversikten på sid 11 ingår ej)

• Bolagsordning

• Registreringsbevis

Erbjudandet i korthet

Emissionsvolym: 50 MSEK kr fördelade på 457 073 aktier.

Teckningskurs: 110 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningspost: Aktier tilldelas först till de som tecknat aktier med stöd i teckningsrätter. Först därefter beaktas att så många tecknare som möjligt skall få en aktiepost om 20 aktier i syfte att sprida ägandet.

Företrädesrätt: Emissionen genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Teckningstid: 19 februari – 12 mars 2020. Handel med teckningsrätter pågår t.o.m. 10 mars. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.

Teckning: Med BankId eller skriftlig teckningsanmälan till Aktieinvest FK AB.

Tilldelning: I händelse av överteckning kan styrelsen besluta att emittera ytterligare högst 18 000 aktier till samma kurs och med avsteg från företrädesrätten.

Likvid: Betalning av aktier tecknade med företräde skall ske genom samtidig betalning. Betalning av aktier tecknade utan företrädesrätt skall ske enligt utsänd avräkningsnota dock senast fem (5) bankdagar efter sista teckningsdag.

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Greenline Africa announces first part of framework agreement

The South African company Greenline Africa has announced the first part in the framework agreement on Absolicon's...

Läs vidare...