Teckning av aktier 11 – 29 mars 2016

Nya aktieägare är välkomna att teckna i erbjudandet. Alla aktier kommer att tecknas eftersom emissionen till 100% är garanterad genom teckningsförbindelser och garantiavtal från aktieägare. Viktig information från Eminova Fondkommission AB finns nedan.

Ladda hem teckningsanmälan!

Gör så här för att teckna aktier:

1. Läs på om erbjudandet

2. Ladda ner Sammanfattning & Teckningsanmälan Absolicon 2016 (6 MB)

3. Skriv ut och fyll i teckningsanmälan, skicka den till Eminova

4. Aktierna kan även tecknas digitalt,
klicka:  Teckning av aktier med e-legitimation

Skicka anmälningssedeln till:
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 STOCKHOLM

alternativt skicka inscannad anmälningssedel till info@eminova.se eller fax 08-684 211 29

Memorandum kan beställas genom epost till ekonomi@absolicon.com eller laddas ner i en digital version Absolicon Memorandum (8 MB)
Genom undertecknande av denna anmälningssedel
medges följande:

  • att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med detta erbjudande,
  • att jag är medveten om att anmälan är bindande,
  • att tilldelning kan komma att reduceras eller helt utebli,
  • att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen,
  • att jag befullmäktigar Eminova Fondkommission AB att för min räkning verkställa teckning av tilldelade aktier.

Viktig information

Denna information finns endast på svenska.

Eminova Fondkommission AB (”Eminova”) (556889-7887) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något annat land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.

Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigar Eminova att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för erbjudandet.

Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.

Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att kundkategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte heller en passandeprövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckning av värdepapper i erbjudandet.

I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en investering i de finansiella instrument som avses.

Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.

Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att uppstå i samband med de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av eller erläggs av Eminova.

Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Eminova eller emittenten samarbetar med.

Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning genom betalning eller inlämnande av anmälningssedel.

VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan.

Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningssedel kan insändas per post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Biblioteksgatan 3, 3 tr., 111 46 Stockholm.

Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skälig tid. Rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad.

Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, www.arn.se.

Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig domstol.

 

Publicerad 2016-03-11

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Absolicon builds Europe's largest solar thermal field for district heating with small concentrated parabolic troughs

The Swedish Energy Agency has granted € 800 000 in co-financing to Absolicon's demonstration plant for large-scale...

Läs vidare...